Regulamentul de organizare si functionare al Centrului de Cercetari Financiar-Monetare
Modul de organizare si Statutul de functionare a centrului

01

Capitolul 1: Reglementari generale

Art.1. Centrul de cercetare in domeniul finantelor se denumeste „Centrul de Cercetari Financiar-Monetare”, abreviat CEFIMO. El se constituie ca structura de cercetare in cadrul Academiei de Studii Economice (ASE). Are sediul in Calea Dorobanti, nr.15-17, sector 1, Bucuresti, telefon 021 319 19 01/int.115. Centrul poate deschide filiale si poate colabora cu alte universitati.

Art.2. Centrul CEFIMO are ca principal obiectiv de activitate cercetarea stiintifica fundamentala si aplicativa in domeniul financiar-monetar privind finantele publice, finantele corporatiste, sistemul monetar, sistemul bancar, pietele financiare (monetara, valutara, de capital), asigurari si reasigurari, finantele internationale, organizare si management financiar, drept financiar. Centrul isi propune sa dezvolte cercetari multidisciplinare. Conform autonomiei universitare, pe masura dezvoltarii centrului si evolutiei stiintei, domeniul de activitate poate fi extins. Centrul este autonom in ceea ce priveste stabilirea strategiei stiintifice, asigurand managementul si marketingul programelor de cercetare-dezvoltare executate in sfera sa de competente.

Art.3. Organizarea si functionarea CEFIMO se bazeaza pe reglementarile cuprinse in:
– 
Legea invatamantului;
– 
Statutul cadrului didactic;
– 
Strategia de dezvoltare ASE;
– 
Regulamentul de organizare, desfasurare si finantare a cercetarii stiintifice in ASE;

Ordonanta guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare.
Prezentul Regulament va putea fi modificat la propunerea Consiliului stiintific al Centrului, avizata de Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori (FABBV) din ASE si Departamentul de Cercetari Economice (DCE) din ASE.

02

Capitolul 2: Continutul activitatii CEFIMO

Art.4. In vederea atingerii obiectivului mentionat in art.2, CEFIMO poate desfasura urmatoarele activitati: studii si cercetari fundamentale, cercetare aplicativa, prestari servicii, formare continua, training, consulting, informare-documentare conform competentei sale stiintifice si a tendintelor de dezvoltare a stiintei. Principala activitate a Centrului o constituie activitatea de cercetare stiintifica. Activitatea de cercetare stiintifica poate fi finantata sau nefinantata.

Art.5. Activitatea de cercetare stiintifica finantata se desfasoara prin intermediul programelor, subprogramelor, temelor de cercetare-dezvoltare si activitatilor cuprinse, dupa caz, in:
– Programe internationale de cercetare stiintifica in care Romania este parte;
– 
Programe nationale de cercetare stiintifica precum si managementul acestora, finantate de Agentia Nationala pentru stiinta, Tehnologie si Inovare;
– 
Programe de cercetare stiintifica finantate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin Consiliul National al Cercetarii stiintifice din invatamantul Superior;
– 
Teme de cercetare stiintifica si consultanta contractate cu societatile comerciale, organizatii guvernamentale si neguvernamentale;
– 
Programe institutionale coordonate de Biroul Senatului ASE si finantate din fonduri proprii;
– 
Programe institutionale coordonate de Departamentul de Cercetari Economice din ASE;
– 
Programele departamentale coordonate de catedre si facultati care cuprind si cercetarile individuale finantate.

Art.6. Rezultatele recunoscute ale activitatii de cercetare stiintifica se concretizeaza in:
– Rapoarte de cercetare depuse la bibliotecile ASE, inclusiv la sectia stiintifica si la arhiva DCE din ASE;
– 
Sisteme, modele, produse program, solutii de monitorizare si crestere a eficientei economice insotite de documentatii corespunzatoare depuse la bibliotecile ASE, inclusiv la sectia stiintifica si la arhiva DCE din ASE;
– 
Carti, tratate si monografii cu continut stiintific publicate si depuse la bibliotecile ASE, inclusiv la sectia stiintifica si la arhiva DCE din ASE;
– 
Comunicari stiintifice pe plan nationale si international;
– 
Articole publicate in volume ale manifestarilor stiintifice sau in reviste de specialitate din tara si strainatate.

Art.7. CEFIMO poate participa in calitate de organizator sau coorganizator al manifestarilor stiintifice cum sunt: seminarii stiintifice, sesiuni, conferinte, colocvii, congrese etc., pentru comunicarea rezultatelor si experientei acumulate in activitatea de cercetare. Prin activitatea sa, Centrul sprijina participarea la manifestari stiintifice internationale, afilieri la diferitele asociatii profesionale, acordari de burse si premii.

Art.8. In scopul diseminarii rezultatelor stiintifice, CEFIMO poate solicita ASE pentru sustinerea, in limita disponibilitatilor, a editarii unor publicatii anuale, buletine, reviste prin care sa se acceada al circuitul national al informatiei stiintifice.

Art.9. Rezultatele cercetarii vor fi diseminate catre institutii universitare si academice in vederea intensificarii circuitului informatiei si valorilor stiintifice.

03

Capitolul 3: Personalul CEFIMO

Art.10. Personalul Centrului este format din:
– Cadre didactice din cadrul ASE Bucuresti, ca o componenta cu caracter de perenitate;
– 
Doctoranzi si studenti pe durata stagiului lor de pregatire in structurile si formele de invatamant organizate de ASE Bucuresti.

In activitatea de cercetare Centrul poate atrage cadre didactice de la alte universitati de profil din tara, promovand disciplina de lucru prin internet, in intentia construirii unei retele nationale de cercetare in domeniu;

Personalul centrului este structurat in mod dinamic in colective, conduse de un responsabil de tema (contract). Responsabilitatea lucrarilor de cercetare elaborate revine fiecarui colectiv de cercetare. Proprietatea intelectuala asupra rezultatelor apartine autorilor, daca nu este prevazut altfel in contractele in baza carora sunt realizate cercetarile.

04

Capitolul 4: Organe de conducere si atributii

Art.11.
– Activitatea CEFIMO este condusa de un Consiliu stiintific format din 5-7 membri, subordonat DCE din ASE;
– 
In componenta Consiliului stiintific intra si directorul, care asigura conducerea executiva;
– 
Consiliul stiintific are, in general, urmatoarele atributii:
– 
Analizeaza si avizeaza programele de cercetare stiintifica anuale si de perspectiva;
– 
Dezbate si analizeaza temele de cercetare stiintifica prioritare;
– 
Analizeaza si avizeaza activitatea Centrului;
– 
Analizeaza proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului si modul de organizare a acestuia;
– 
Intocmeste anual un raport privind activitatea stiintifica a Centrului si face propuneri privind directiile de dezvoltare a cercetarii stiintifice;
– 
Propune modificari la prezentul regulament de organizare si functionare.
– 
Cvorumul de lucru al consiliului stiintific al CEFIMO este de 2/3 din numarul total al membrilor, iar deciziile se iau cu majoritatea simpla a celor prezenti.

05

Capitolul 5: Recompense si stimulente

Art.12. Activitatea stiintifica se evidentiaza in curriculum vitae al autorului si constituie criteriu principal de apreciere a valorii profesionale a personalului didactic sau de cercetare si, dupa caz, poate completa norma didactica.

Art.13. Personalul care participa la realizarea temelor de cercetare finantate este salarizat, in conformitate cu normele legale, din sursele prevazute si aprobate in devizele temelor sau fazelor, la capitolul manopera.

Art.14. Membrii Consiliului stiintific pot primi o indemnizatie, din fondurile extrabugetare, in conditiile stabilite de Biroul Senatului ASE, la propunerea Consiliului Profesoral al FABBV si al DCE pe baza normelor legale in vigoare.

Art.15. Recunoasterea activitatii de cercetare stiintifica se face prin diplome acordate in ASE: Opera Omnia, pentru intreaga activitate de cercetare stiintifica economica, diploma anuala Nicolae Georgescu Roegen si diploma de lauda, acordata anual tinerilor cercetatori. Centrul CEFIMO poate promova un sistem propriu de diplome.

06

Capitolul 6: Norme administrative

Art.17. Cheltuielile CEFIMO se finanteaza din veniturile realizate pe baza de contracte/granturi, alte activitati ale Centrului si din contributii ale ASE.

Art.18. Pentru fiecare program/proiect delimitat ca obiect de grant sau de contract, directorul acestuia elaboreaza un buget de venituri si cheltuieli de care este direct raspunzator in fata beneficiarilor si a Consiliului stiintific al CEFIMO.

Art.19
– Fiecare grant, contract sau manifestare stiintifica constituie obiect distinct de evidenta in contabilitatea ASE;
– 
Materializarea cheltuielilor (procurare de mijloace pentru dotare, materiale consumabile, efectuarea unor servicii, plata salariilor etc.) se efectueaza prin compartimentele de specialitate ale ASE;
– 
Toate fondurile banesti primite pentru finantarea granturilor si contractelor de cercetare stiintifica sunt pastrate in cont distinct la banca, fiind utilizate in regim de autofinantare.

Art.20. In situatiile cand organismele finantatoare solicita, pot fi folosite urmatoarele echivalari de posturi didactice si de cercetare:
– Profesor universitar – echivalent cu cercetator stiintific I;
– 
Conferentiar universitar – echivalent cu cercetator stiintific II;
– 
Lector – echivalent cu cercetator stiintific III;
– 
Asistent – echivalent cu cercetator stiintific;
– 
Preparator – echivalent cu cercetator stiintific.

Art.21. Cercetatorii Centrului isi asuma obligatia de a respecta normele deontologice si prevederile legislatiei cu privire la drepturile de autor, precum si proprietatea de licentiere.

Art.22. Nerespectarea prevederilor legale privind modul de cheltuire a fondurilor destinate cercetarii stiintifice atrage, dupa caz, raspunderea penala, civila, materiala sau administrativa a Consiliului stiintific al CEFIMO si/sau directorului de proiect, tema sau faza.